Fyzika

Práce


Práce s plynom

Zvážte hromadný plyn m obsiahnuté vo valci so základnou plochou , vybavené piestom.

Ak je dodávané teplo Q systém sa bude rozširovať pod konštantným tlakom, ako to zaručuje zákon Gay-Lussac a piest sa posunie.

Pokiaľ ide o mechanické systémy, práca systému bude daná súčinom sily pôsobiacej na piest s posunom piesta vo valci:

Práca vykonávaná systémom pri konštantnej transformácii tlaku je teda daná produktom medzi zmenou tlaku a objemu plynu.

kedy:

  • objem sa zvyšuje v systéme, práca je pozitívna, to znamená, že sa vykonáva na médiu, v ktorom je (napríklad tlačením piestu na svoju vlastnú hmotnosť);
  • objem klesá v systéme, práca je negatívna, to znamená, že systém musí dostať úlohu z externého prostredia;
  • Zväzok sa nemení, systém nevykonáva žiadnu prácu.

Príklad:

(1) Ideálny plyn s objemom 12 m3 sa transformuje a zostáva pri konštantnom tlaku 250 Pa. Aký je objem plynu, keď pracuje 2 kJ?