Chémia

Chemická rovnováha (pokračovanie)


Rovnovážna konštanta (Kc)

Sledujte nasledujúcu chemickú reakciu. Je priamou reakciou 1 a inverznou reakciou 2.

Podľa kinetického zákona alebo zákona o rýchlosti:

V okamihu rovnováhy:

Izolácia K:

Rozdelenie dvoch konštánt v matematike vedie k tretej konštante:

KC = rovnovážna konštanta ako funkcia koncentrácií

potom:

Znalosť hodnoty koncentrácií látok v rovnováhe umožňuje vypočítať konštantnú KC. Rovnovážna konštanta nemá jednotu, je bezrozmerná.

Rovnovážna konštanta KC je daná pomerom (delením) koncentrácií produktu koncentráciou priamych reakčných reagencií, zvýšenou na exponenty rovnajúce sa ich stechiometrickým koeficientom chemickej reakcie.

Tento vzorec predstavuje Zákon o hromadnom konaní alebo Guldberg-Waageov zákon.