Chémia

Atómové číslo (Z)


Každý atóm má svoje atómové číslo. Označuje počet elektrónov a protónov v atóme. Ak má nulový elektrický náboj, je neutrálny, tj je to neutrálny atóm.

Atómové číslo je označené písmenom (Z).

Atómové číslo je počet protónov a elektrónov (neutrálny atóm), ktoré existujú v atóme. Príklady:

Na (sodík) Z = 11
He (hélium) Z = 2
V (vanád) Z = 23
Br (bróm) Z = 84
Po (polónium) Z = 84

Dá sa povedať, že atómové číslo sa rovná počtu jadrových protónov. Ak je atóm neutrálny, rovná sa tiež počtu elektrónov.

Z = p = je

Hmotnostné číslo (A)

Hmotnostné číslo je hmotnosť atómu. Je to súčet počtu protónov (Z) a neutrónov (n), ktoré existujú v atóme.
A = p + nalebo A = Z + n

Toto číslo vám povie, či je atóm ľahší alebo ťažší. Hmotnosť atómu je daná protónmi a neutrónmi, pretože elektróny sú veľmi malé a vzhľadom na tieto častice sú zanedbateľné. Príklady:

Na (sodík) A = 23
Ak Na má A = 23 a Z = 11, aký je počet n (neutrónov)?

A = 23
Z = p = je

A = p + n
23 = 11 + n
n = 12

Od Z máme počet atómov a elektrónov v atóme. Z vzorca A = p + n izolujeme n, aby sme ho našli, pričom vo vzorci nahradíme A a p. Potom môžeme použiť aj vzorec:

n = A-p

Všimnite si model:

a) K (draslík)
A = 39
Z = 19
p = 19
é = 19
n = 20

Tieto hodnoty nájdeme v periodickej tabuľke prvkov. Každá tabuľka má svoju legendu uvádzajúcu atómové číslo a číslo hmotnosti. Použitím správneho vzorca nájdeme neutrónovú hodnotu.

Ion

Atóm majúci p = znamená, že počet protónov rovný počtu elektrónov je elektricky neutrálny.

Neutrálny atóm = p = je

Ak má atóm príliš veľa alebo príliš málo elektrónov, potom to už nebude neutrálny atóm. Tento atóm sa bude nazývať ION.

Ión = p ≠ je

Ión je atóm, ktorý stráca alebo získava elektróny. Môže byť negatívny alebo pozitívny. potom:

Pozitívny ión (+) daruje elektróny - katiónový ión. Príkl+
Záporný ión (-) prijíma elektróny - aniónový ión. Príklad Cl-
Keď katión daruje elektróny, stáva sa pozitívnym.
Keď anión získa elektróny, stane sa negatívnym.